O našej spoločnosti

Komplexné služby v oblasti druhotných surovín

Naša spoločnosť sa zaoberá zberom, spracovaním a zhodnotením druhotných surovín. Podnikáme v oblasti zabezpečenia výkupu, prepravy a spracovania a triedenia recyklovateľných surovín a ich predajom v tuzemsku a zahraničí. Naše služby v rámci celého Slovenska môžu využívať formou individuálneho výkupu druhotných surovín všetci od fyzických osôb a až po právnické osoby, ktorým okrem individuálneho výkupu vieme zabezpečiť aj komplexnú službu spracovania odpadov šitú na mieru potrieb zákazníka.

Za našimi úspechmi stojí dlhoročná tradícia a jedinečné know-how v oblasti výkupu, prepravy, triedenia, spracovania a zhodnotenia recyklovateľných surovín. Vieme, že našim zodpovedným prístupom v podnikaní dlhodobo prispievame k ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia.

0 +

nákladných automobilov vybavených hydraulickou rukou

0 +

hydraulických nakladačov

0 +

liniek na spracovanie materiálov

0 +

Veľko-objemových kontajnerov


Najnovšie aktuality

Čo tvorí Váš odpad ?

Kovy

Papier

Plasty

Ostatné

Druhy odpadu

Papier

tvorí asi 20 % odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa v papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni cca 1 hektár 100 ročného lesa, ušetrí sa často až 70 % energie.

Plasty

tvoria hmotnosťou menej než 8 % odpadu, no objemovo oveľa viac, čo je dôležité najmä na skládkach, kde je objem dôležitejší ako hmotnosť. Plasty sú vyrábané väčšinou z neobnoviteľnej ropy, ktorej zásoby sa odhadujú na 40 rokov. Len pri jej doprave uniká ročne do povrchových vôd 3,5 milióna ton. Biologický rozklad plastov v prírode, či na skládkach je dlhodobý, trvá niekoľko desiatok rokov. SR recykluje 16% plastov.

Kovy

tvoria takmer 5 % komunálneho odpadu. Sú recyklované vo väčšej miere, aj vďaka finančnej náročnosti výroby a obmedzenosti zdrojov. Ich výroba je energeticky veľmi náročná a ich ťažba značne poškodzuje prírodu. SR recykluje 34,6 %.

Akumulátory

tvoria približne 1 % odpadu, neúmerne však ohrozujú kvalitu zdravia ľudí, sú to rôzne chemikálie a zlúčeniny, ktoré v určitej forme ohrozujú zdravie organizmov a kvalitu prostredia. V dnešnej dobe už ľudstvo vie recyklovať značnú časť nebezpečných odpadov ako sú akumulátory, žiarivky, výbojky a iné.

Sklo

tvorí asi 6 % vyhadzovaného odpadu v Slovenskej Republike, čo predstavuje cca 100 000 ton, v SR sa recykluje cca 65 000 ton.

Farebné kovy

patria medzi veľmi dobre recyklovateľný odpad. Ich recyklácia sa vyznačuje veľmi dobrými ekonomickými ukazovateľmi, preto je pre mnohé zberne druhotných surovín zaujímavé ich vykupovať.