1. Pre koho je tento dokument určený?
  Tento dokument upravuje zásady ochrany údajov v spoločnosti Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, Žilina 010 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 10917/L, IČO: 50 634 518 (ďalej ako „ZSZA“ alebo aj „prevádzkovateľ“) a to najmä pravidlá pre získanie, zhromažďovanie, ukladanie, šírenie, uchovávanie a bezpečnosť osobných údajov.

  Dotknutou osobou môžete byť v prípade, ak ste vo vzťahu k prevádzkovateľovi: Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@zsza.sk.
 2. Ktoré základné pojmy dokument používa?
  Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

  Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.
  Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad vypisovanie formulárov, nastavenie jazyka; ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.
  Informačný systém – usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, napr. personalistika, účtovníctvo, databáza zákazníkov, webová stránka a pod.
  Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
  Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa, podpis, podobizeň, správanie sa na internete a pod.
  Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napr. ochrana majetku prevádzkovateľa používaním kamerových systémov.
  Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
  Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované (okrem dozorných a kontrolných orgánov).
  Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné aspekty fyzickej osoby, napr. správanie sa na internete a remarketing.
  Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi ako je ich získavanie, prehliadanie, uchovávanie, kopírovanie a pod.
  Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
  Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
  Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Aké práva majú dotknuté osoby?
  ZSZA kladie dôraz na rešpektovanie Vašich práv. Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

  Právo na informácie
  Máte právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby Vám tieto informácie boli riadne poskytnuté. Prevádzkovateľ si plní informačnú povinnosť prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý bude trvalo zverejnený na www.zsza.sk.

  Právo na odvolanie udeleného súhlasu
  V prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje napr. pri zverejňovaní fotografií.

  Právo na prístup k údajom
  Prevádzkovateľ Vám na základe žiadosti vydá potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ako aj informácie o účeloch ich spracúvania, o kategóriách spracúvaných osobných údajov, o kategóriách príjemcov, o dobe ich uchovávania, o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás a o ďalších Vašich právach, ktoré si môžete uplatniť. ZSZA Vám na Vašu žiadosť poskytne bezplatne aj kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie si budeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. O výške poplatku Vás budeme vopred informovať.

  Právo na opravu
  Máte právo na spracúvanie správnych a aktuálnych údajov. ZSZA vykonáva aktualizáciu údajov na Vašu žiadosť, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s Vami.

  Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
  Za určitých podmienok máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, a to najmä, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ak ste odvolali svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; ak namietate oprávnený záujem na spracúvanie údajov zo strany ZSZA alebo pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Po zvážení zákonných podmienok Vašej žiadosti na vymazanie osobných údajov vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo osobné údaje vymazať nemôžeme.

  Právo na obmedzenie spracúvania
  Za určitých podmienok máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov zo strany ZSZA, a to najmä, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho ZSZA overiť správnosť osobných údajov; ak je spracúvanie osobných údajov protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich spracúvania; ak ich ZSZA už nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; ak ste namietali oprávnené záujmy ZSZA, ZSZA ich spracúvanie obmedzí, až do overenia týchto oprávnených záujmov. Po zvážení zákonných podmienok Vašej žiadosti o obmedzenie spracúvania osobných údajov vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo žiadosti vyhovieť nemôžeme.

  Právo na prenosnosť údajov
  Právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi ZSZA vykoná výlučne na Vašu žiadosť a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte v prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase, prípadne na plnení zmluvy so ZSZA a ak sa toto spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, ktoré takýto prenos umožňujú.

  Právo namietať
  Za určitých podmienok máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu ZSZA. ZSZA tieto osobné údaje nebude ďalej spracúvať, pokiaľ v konkrétnom prípade nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody tohto spracúvania.

  Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
  ZSZA nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

  Právo na účinný súdny prostriedok nápravy
  Ako dotknutá osoba máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv. Návrh na začatie konania môžete podať na príslušnom súde.

  Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
  Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
 4. Ako si môžu dotknuté osoby u ZSZA svoje práva uplatniť?
  Svoje práva si môžete uplatniť písomne:
  • poštou na adresu prevádzkovateľa: Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, Žilina 010 01,
  • e-mailom na adresu: gdpr@zsza.sk.
  Žiadosť na uplatnenie práv dotknutých osôb je dostupná TU.

  Každú žiadosť zaevidujeme a vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. V tejto lehote Vás informujeme o opatreniach, ktoré sme na základe tejto žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od jej podania spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

  Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. V prípade, ak oznámenie obsahuje osobné údaje osobitnej kategórie, oznámenie posielame výlučne poštou do vlastných rúk.

  Vaše žiadosti vybavujeme bezplatne. Ak je však žiadosť zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môžeme za jej vybavenie žiadať:
  • primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady,
  • odmietnuť konať.
 5. Ako sú osobné údaje v ZSZA chránené?
  ZSZA dôsledne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za týmto účelom sme prijali primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.

  ZSZA chráni Vaše osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Pritom predovšetkým uchovávame osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb.

  ZSZA raz za rok vykoná vyhodnotenie postupov pri nakladaní a spracovávaní osobných údajov. O vyhodnotení spíšeme stručný záznam, tzv. správu z vyhodnotenia. Ak sa zistí, že niektoré postupy sú zastarané, zbytočné alebo sa neosvedčili, vykonáme bezodkladne nápravu.

  ZSZA ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, vždy Vás o tom informujeme a oznámime Vám, aké opatrenia sme prijali na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente ZSZA informuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 6. Bližšie informácie pre konkrétne dotknuté osoby:
  Zamestnanci, bývalí zamestnanci alebo ich blízke osoby
  Uchádzači o zamestnanie
  Členovia orgánov ZSZA
  Zákazník alebo ním poverená osoba
  Dodávateľ alebo jeho zamestnanec
  Užívateľ webových stránok a sociálnych sietí ZSZA
  Účastník súťaže
  Osoba monitorovaná kamerovým systémom
 7. Aktuálnosť dokumentu
  Tento dokument je aktuálny ku dňu 06.10.2021

  Vlastníkom dokumentu je spoločnosť ZSZA a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.