Tento štatút upravuje pravidlá promo akcie „PIVO ZDARMA“.

Tento štatút promo akcie bude uverejnený na internetovej stránke www.zsza.sk a na každej prevádzke organizátora promo akcie, na ktorej bude súťaž prebiehať.

1. Organizátor promo akcie

Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO: 50634518, IČ DPH: SK2120399776
Zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10917/L
ďalej len ako „organizátor“.

2. Účel promo akcie

Účelom promo akcie organizátora je zvýšenie záujmu o recykláciu druhotných surovín od fyzických osôb.

3. Trvanie a miesto konania promo akcie

Začiatok: 1. jún 2022 (07:00). Koniec: 31. august 2022 (15:00), alebo do vyčerpania množstva darčekov

Miesto konania: všetky prevádzky organizátora

4. Médiá určené pre promo akciu

www.zsza.sk

Táto promo akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná.

5. Účastníci promo akcie

Účastníkom promo akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá splní ďalšie podmienky podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastníci“).

Z promo akcie sú vylúčení zamestnanci organizátora, ako aj osoby im blízke.

6. Mechanika promo akcie

Každý účastník, ktorý samostatne donesie do výkupu firmy organizátora druhotné suroviny podľa podmienok tejto promo akcie (ďalej len „DS“) o hmotnosti minimálne 100kg, dostane automaticky pivo zdarma (ďalej len „darček“). Maximálny počet darčekov je 6 ks na jednu dodávku DS na jedného účastníka. (tj. pri doručení napríklad 700 kg DS účastníkom má tento účastník nárok na 6 kusov darčekov).

DS, ktoré sú predmetom promo akcie sú všetky druhotné suroviny, ktorá sa na danej prevádzke organizátora vykupujú (druhotné suroviny, ktoré sa na konkrétnej prevádzke organizátora nevykupujú nie sú predmetom tejto promo akcie).

Organizátor na seba nepreberá povinnosť spätne odkúpiť od výhercu prázdny zálohovaný obal z darčeka.

7. Výhra a odovzdanie darčeku

Odovzdanie darčeku prebehne okamžite pri splnení podmienok účastníkom priamo na prevádzke organizátora, kam účastník doručil DS tak, že splnil podmienky na výhru.

Výhry v promo akcii v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú v súlade so znením § 9 ods.2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane oslobodené.

8. Osobné údaje GDPR

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.

Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka.

9. Súdne vymáhanie výhier v súťaži

Výhry v promo akcii nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. Darčeky nie je možné vymeniť za finančnú výhru. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení, organizátor promo akcie.

10. Úprava a zmena pravidiel promo akcie

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania promo akcie pozmeniť alebo upraviť štatút promo akcie, ako aj právo promo akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade rozporu medzi pravidlami a podmienkami promo akcie uvedenými v tomto štatúte a pravidlami a podmienkami promo akcie uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie pravidiel a podmienok promo akcie uvedených v tomto štatúte.Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. ž zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom organizátora súťaže.