Ochrana osobných údajov

Aktualizácia 13.6.2018

Vaša ochrana súkromia je pre nás dôležitá. Zberné suroviny Žilina a.s. implementovalo niekoľko základných princípov.

O Vaše osobné údaje Vás žiadame, len ak ich skutočne potrebujeme.

Osobné údaje sú na našich serveroch spracovávané iba pokiaľ sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb.

Vaše osobné údaje nerozširujeme, okrem prípadov, kedy to vyžadujú zákony, plnenie našich zákonných povinností, ochrana našich práv, alebo ste s tým vyslovene súhlasili.

Pri poskytovaní našich služieb sa zameriavame na to, aby ste mali jednoduchú kontrolu nad tým, aké osobné údaje nám poskytujete, aby osobné údaje boli chránené, aby osobné údaje boli na vašu žiadosť zmazané.

Naša vnútorná politika ochrany osobných údajov zahŕňa aj rešpektovanie ochrany všetkých údajov, ktoré o Vás môžeme zhromaždiť pri prevádzkovaní našich webových sídel.

Návštevníci webového sídla

Zberné suroviny Žilina a.s. používa Google Analytics za účelom zhromažďovania niektorých informácií, zo serverov a webových prehliadačov, ktoré neumožňujú priamu osobnú identifikáciu osoby ako napr. Údaje o type prehliadača, jazykové preferencie, údaje o čase a dátume požiadavky návštevníka, údaje o stránke z ktorej ste boli presmerovaný. Účelom získavania týchto údajov je lepšie porozumenie tomu, ako naši návštevníci používajú naše webové sídlo.

Zberné suroviny Žilina a.s. získava aj údaje, ktoré môžu byť osobnými údajmi a to informácie o IP adrese, pre: prihlásených používateľov; návštevníkov, ktorý nám nechajú na našom webe feedback; alebo nás kontaktujú využitím kontaktného formulára.

Zberné suroviny Žilina a.s. nikdy nezverejňuje získané IP adresy. IP adresy sú viditeľné a prístupné iba pre administrátorov webového sídla.

Spracovanie osobných údajov

Niektorí návštevníci webových sídel Zberné suroviny Žilina a.s. sa nás rozhodnú kontaktovať takým, spôsobom, že je od nich nevyhnutné získať niektoré osobné údaje. Rozsah a druh informácií, ktoré získame závisí od povahy kontaktu.

Napr. pri vypĺňaní nášho kontaktného formuláru sú naši návštevníci žiadaný aby poskytli svoje meno, priezvisko, resp. obchodné meno a IČO, emailovú adresu, telefonický kontakt. V každom prípade, tieto údaje získavame iba za účelom splnenia požiadavky nášho návštevníka, resp. zákazníka.

Zberné suroviny Žilina a.s. nezverejňuje osobné údaje.

Zberné suroviny Žilina a.s. rešpektuje, že všetky osoby majú právo na prístup k osobným údajom, ktoré o nich udržiavame.

Ochrana osobných údajov

Zberné suroviny Žilina a.s. sprístupňuje osobné údaje a údaje, ktoré môžu byť osobnými údajmi iba svojím zamestnancom a dodávateľom IT služieb, ktorý (a) potrebujú také údaje poznať za účelom ich spracúvania v mene Zberné suroviny Žilina a.s. alebo za účelom poskytovania služieb prostredníctvom webových sídel, a (b) podpísali dohodu , ktorá zabezpečuje mlčanlivosť a zachovávanie dôvernosti týchto údajov.

Zberné suroviny Žilina a.s. sprístupňuje údaje, ktoré môžu byť osobnými údajmi iba ak to je vyžadované zákonom, alebo ak konajúc v dobrej viere veríme, že s sprístupnenie takých údajov je nevyhnutné na ochranu našich majetkových práv, tretích strán alebo ochranu verejnosti.

Zberné suroviny Žilina a.s. prijalo všetky rozumne nevyhnutné opatrenia na ochranu pred neautorizovaným prístupom, použitím, zmenou alebo zničením údajov, ktoré môžu byť osobnými údajmi alebo osobnými údajmi sú.

Zberné suroviny Žilina a.s. môže byť adresátom zákonnej povinnosti sprístupniť osobné údaje orgánom verejnej moci, ako v záujme národnej bezpečnosti alebo pri vymáhaní individuálneho práva.

Cookies

Cookie je malý súbor s informáciami, ktoré webové sídla ukladajú na počítač návštevníka a ktorý prehliadač návštevníka poskytuje webovému sídlu vždy, keď naň návštevník opätovne zavíta. Cookies používame aby nám pomohli identifikovať a sledovať zákazníkov, ich používanie webového sídla a ich preferencie webových sídel (napr. Jazyk).

Návštevníci webových stránok Zberné suroviny Žilina a.s., ktorí si neželajú ukladať súbory cookies do svojich počítačov by mali vo svojich webových prehliadačoch zakázať používanie cookies vo svojich prehliadačoch, avšak mali by ste tak robiť s vedomím, že niektoré funkcionality našich webových sídel bez pomoci cookies nemusia fungovať správne.