Komodity

Prehľad zberných surovín

Vykupujeme tieto druhy papiera:

noviny, letáky, časopisy, kancelársky papier, tlačiarenske orezy, dokumenty z archívov, skartované dokumenty, vlnitá lepenka, hladká lepenka

Ľahký starý oceľový šrot:

neupravený, strihaný

Ťažký starý oceľový šrot:

neupravený, upravený + 4mm, upravený + 6mm, upravený + 8mm, upravený + 10mm

Nový oceľový šrot ( výrobný odpad):

neupravený (nad 1,5m), upravený ľahký (do 1,5m), upravený ťažký (do 1,5m)

Špony:

krátke oceľové, dlhé oceľové, liatinové

Liatina:

zlomková, upravená, neupravená

Vykupujeme všetky druhy autovrakov po splnení nasledujúcich podmienok:

 1. vozidlo musí byť fyzicky prítomné pri odovzdávaní, inak nemôže byť v žiadnom prípade vydané potvrdenie
 2. ak sa číslo karosérie VIN na vozidle nezhoduje s číslom v TP, takéto vozidlo nie je možné odovzdať na spracovanie!
 3. vozidlo musí mať čitateľné identifikačné znaky ( VIN číslo karosérie)
 4. vozidlo musí byť kompletné (t.j. obsahujúce motor, prevodovku, všetky nápravy a ktoré má min. 90% váhy uvádzanej v TP )
 5. vozidlo môže byť havarované, nepojazdné, nemusí mať platnú STK ani EK
 6. vozidlo môže byť dočasne odhlásené z evidencie (treba predložiť originál potvrdenia)
 

Postup po odovzdaní starého vozidla:

Po prevzatí starého vozidla na ekologické spracovanie od nás získate:
 1. protokol o prevzatí starého vozidla na spracovanie od autorizovaného spracovateľa
 2. potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel (ak sa vozidlo nepodarí vyradiť u spracovateľa napr. kvôli záložnému právu banky, uvalenej exekúcii a pod., toto potvrdenie vydané nebude a vtedy treba ísť s protokolom viď. bod 1. na políciu, v mieste, kde je vozidlo evidované)
 3. po vyradení vozidla z evidencie treba ísť do poisťovne a zrušiť zákonnú poistku (ak máte zaplatenú poistku na dlhšie obdobie, poisťovňa Vám preplatok vráti)
 4. uchovajte si protokol o spracovaní a potvrdenie o vyradení. S potvrdením od autorizovaného spracovateľa, sa musíte preukázať pri prípadných kontrolách zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia, že ste so starým vozidlom naložili v zmysle platnej legislatívy
 

Doklady potrebné k prevzatiu vozidla na spracovanie:

 1. originál veľkého/malého technického preukazu vozidla a 2 ks ŠPZ, ktoré chcete odovzdať na likvidáciu (zmena v legislatíve od 20.1.2014 – originály tlačív ostávajú u autorizovaného spracovateľa a ŠPZ si majiteľ znehodnotí prestrihnutím pri odovzdávaní vozidla u autorizovaného spracovateľa)
 2. majiteľ vozidla – súkromná osoba - predloží svoj občiansky preukaz. V prípade, že vozidlo neodovzdáva jeho majiteľ, treba predložiť písomné splnomocnenie na odhlásenie vozidla s podpisom majiteľa overeným na notárskom úrade alebo matrike, vzor nájdete TU
 3. v prípade úmrtia majiteľa vozidla môže vozidlo odhlásiť iba osoba ktorá sa preukáže osvedčením o dedičstve, v ktorom je táto osoba určená ako osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla
Ak je majiteľom vozidla právnická osoba, odovzdať vozidlo môže konateľ (majiteľ firmy), alebo osoba ním splnomocnená – je potrebné priniesť notársky overené splnomocnenie, overený platný výpis z OR resp. ŽL a pečiatku firmy.

Vykupujeme odpady z farebných kovov:

meď, mosadz, bronz, hliník, nerez, magnetická nerez, zinok, olovo, cín, nikel, nástrojové ocele, tvrdokov, volfrám, titán

Plasty:

fólia strečová LLDPE, fólia obalová LDPE, HDPE, fľaše, bandasky HDPE, fľaše PET, plastkartón PP, prepravky PP, HDPE, výrobné scrapy

Vykupujeme elektrozariadenia z domácností:

chladiace zariadenia, videokamery, videorekordéry, rozhlasové prijímače, hudobné nástroje, zosilňovače zvuku, batérie, akumulátory, autobatérie

Odoberáme bezplatne:

televízne prijímače, počítače, svetelné zdroje

Biele a farebné sklo:

okenné tabuľe, fľaše bez nežiadúcich prímesí ako sú biologické zvyšky, hlina, výbušné a iné nečistoty, biele sklo, farebné sklo, mix skla (biele, farebné), nesmie byť autosklo, tvrdené sklo

Vykupujeme:

Chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu a ďalšiu elektroniku.