Komplexný servis v oblasti druhotných surovín pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny Žilina a.s.., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín. Zhodnoťte svoj odpad
Profil spoločnosti   Zberné   suroviny   Žilina   a.s.    je   v      jedna   z   najvýznamnejších   spoločností   na   zber   druhotných   surovín.   Na slovenskom   trhu   je   dlhodobo   etablovanou   firmou   (založená   v   roku   1948),   zameranou   na   výkup,   spracovanie   a predaj   recyklovateľných   materiálov.   Od   vzniku   pôsobila   v   rôznych   organizačných   formách   v   závislosti   od   vývoja slovenského hospodárstva. Nové     investície     boli     zamerané     najmä     na     obnovu     a     skvalitnenie     dopravnej     a     manipulačnej     techniky, spracovateľských    technológií    a    komplexný    rozvoj    prevádzok.    Kvalitatívne    zmeny    nastali    tiež    v    organizačnej štruktúre   a   v   personálnom   obsadení   nosných   profesií,   čo   sa   odrazilo   v   značnom   posilnení   pozície   spoločnosti   na trhu druhotných surovín. Spoločnosť   pôsobí   v   teritóriu   celého   Slovenska,   ktoré   má   pokryté   hustou   sieťou   takmer   90   výkupných   miest,   ktoré sú   organizačne   začlenené      cca   do   30   závodov.   Výkup   a   zber   druhotných   surovín   zabezpečuje   od   obyvateľstva,         z priemyselných   zdrojov,      z   úradov,   inštitúcií,      obchodných   reťazcov,      zberných   dvorov   obcí   a      združení   obcí, spoločností komunálneho typu, zo školského zberu a iných zdrojov. Základné   princípy   manažmentu   všetkých   spoločností   holdingového   koncernu   sú   najmä      ústretové   konanie   voči obchodným    partnerom,    moderné    spracovateľské    technológie,    dostatočné    zázemie    strojov    a    technologických zariadení a v neposlednej rade i špecifické know-how.      Hlavné činnosti ZBERNÝCH SUROVÍN a.s. sú zamerané na zabezpečenie  recyklácie: -    oceľového a liatinového šrotu (plechy, profily, koľaje, špony atď.) -    neželezných kovov (hliník, meď, mosadz, olovo atď.) -    odpadového papiera (noviny, časopisy, lepenky) -    odpadového skla -     plastov  (najmä PE fólie, plastového odpadu z výroby) -     akumulátorov -     školský zber   Naša   spoločnosť   ročne   spracuje   a   umiestni   na   trh   cca   90   tis.   ton   zberového   papiera,   240   tis.   t   oceľového   šrotu,   7 tis.   t   farebných   kovov,   7   tis.   t   sklených   črepov,   2   tis.   t   plastov   a   ďalšie   objemy   ostatných   druhotných   surovín. Významne      teda   pôsobí   a   podieľa   sa   na   zabezpečení      separácie   odpadov   vo   všetkých   fázach   recyklačného procesu,    čím    prispieva    k    zlepšeniu    životného    prostredia    a    napĺňaniu    cieľov    a    záväzkov    vôči    Európskemu spoločenstvu. Významnou   činnosťou   je   aj   zabezpečovanie      kompletnej   likvidácie   technologických   celkov   a   konštrukcií   v   rámci celého   Slovenska.   V   spolupráci   so   špecializovanými   firmami   zabezpečuje      pre   svojich      zmluvných   partnerov     likvidáciu   nebezpečných   výrobných   odpadov,   čím   poskytuje   komplexné   služby   v   oblasti   recyklácie   výrobných odpadov. Obchodné   aktivity   pri   predaji   sú   zamerané   na   spracovateľov   v   rámci   SR   i   celej   Európskej   únie   –   najmä   Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko a Slovinsko. Technické zabezpečenie: - 120 nákladných automobilov prevažne vybavených hydraulickou rukou - 16 hydraulických nakladačov typu FUCHS - 31 samohybných nakladačov - 7 hydraulických nožníc na úpravu oceľového šrotu - 2 hydraulické lisy na úpravu oceľového šrotu - 32 lisovacích liniek pre spracovanie lepenky - 2 600 velkoobjemových kontajnerov (od 6-40m3)
Výkup druhotných surovín
Zhodnoťte svoj odpad
Profil spoločnosti   Zberné   suroviny   Žilina   a.s.    je   v      jedna   z   najvýznamnejších   spoločností   na zber   druhotných   surovín.   Na   slovenskom   trhu   je   dlhodobo   etablovanou   firmou (založená     v     roku     1948),     zameranou     na     výkup,     spracovanie     a     predaj recyklovateľných    materiálov.    Od    vzniku    pôsobila    v    rôznych    organizačných formách v závislosti od vývoja slovenského hospodárstva. Nové   investície   boli   zamerané   najmä   na   obnovu   a   skvalitnenie   dopravnej   a manipulačnej     techniky,     spracovateľských     technológií     a     komplexný     rozvoj prevádzok.    Kvalitatívne    zmeny    nastali    tiež    v    organizačnej    štruktúre    a    v personálnom   obsadení   nosných   profesií,   čo   sa   odrazilo   v   značnom   posilnení pozície spoločnosti na trhu druhotných surovín. Spoločnosť   pôsobí   v   teritóriu   celého   Slovenska,   ktoré   má   pokryté   hustou   sieťou takmer    90    výkupných    miest,    ktoré    sú    organizačne    začlenené        cca    do    30 závodov.   Výkup   a   zber   druhotných   surovín   zabezpečuje   od   obyvateľstva,         z priemyselných   zdrojov,      z   úradov,   inštitúcií,      obchodných   reťazcov,      zberných dvorov   obcí   a      združení   obcí,   spoločností   komunálneho   typu,   zo   školského zberu a iných zdrojov. Základné   princípy   manažmentu   všetkých   spoločností   holdingového   koncernu   najmä      ústretové   konanie   voči   obchodným   partnerom,   moderné   spracovateľské technológie,    dostatočné    zázemie    strojov    a    technologických    zariadení    a    v neposlednej rade i špecifické know-how.      Hlavné činnosti ZBERNÝCH SUROVÍN a.s. sú zamerané na zabezpečenie  recyklácie: -    oceľového a liatinového šrotu (plechy, profily, koľaje, špony atď.) -    neželezných kovov (hliník, meď, mosadz, olovo atď.) -    odpadového papiera (noviny, časopisy, lepenky) -    odpadového skla -     plastov  (najmä PE fólie, plastového odpadu z výroby) -     akumulátorov -     školský zber   Naša   spoločnosť   ročne   spracuje   a   umiestni   na   trh   cca   90   tis.   ton   zberového papiera,   240   tis.   t   oceľového   šrotu,   7   tis.   t   farebných   kovov,   7   tis.   t   sklených črepov,    2    tis.    t    plastov    a    ďalšie    objemy    ostatných    druhotných    surovín. Významne      teda   pôsobí   a   podieľa   sa   na   zabezpečení      separácie   odpadov   vo všetkých   fázach   recyklačného   procesu,   čím   prispieva   k   zlepšeniu   životného prostredia a napĺňaniu cieľov a záväzkov vôči Európskemu spoločenstvu. Významnou      činnosťou      je      aj      zabezpečovanie            kompletnej      likvidácie technologických   celkov   a   konštrukcií   v   rámci   celého   Slovenska.   V   spolupráci   so špecializovanými    firmami    zabezpečuje        pre    svojich        zmluvných    partnerov      likvidáciu   nebezpečných   výrobných   odpadov,   čím   poskytuje   komplexné   služby   v oblasti recyklácie výrobných odpadov. Obchodné   aktivity   pri   predaji   sú   zamerané   na   spracovateľov   v   rámci   SR   i   celej Európskej    únie    –    najmä    Poľsko,    Česká    republika,    Maďarsko,    Rakúsko, Nemecko, Taliansko a Slovinsko. Technické zabezpečenie: - 120 nákladných automobilov prevažne vybavených hydraulickou rukou - 16 hydraulických nakladačov typu FUCHS - 31 samohybných nakladačov - 7 hydraulických nožníc na úpravu oceľového šrotu - 2 hydraulické lisy na úpravu oceľového šrotu - 32 lisovacích liniek pre spracovanie lepenky - 2 600 velkoobjemových kontajnerov (od 6-40m3)
Komplexný servis v oblasti druhotných surovín pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny Žilina a.s.., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín. Výkup druhotných surovín