Komplexný servis v oblasti druhotných surovín pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny Žilina a.s.., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín. Zhodnoťte svoj odpad
Niekoľko slov o odpadoch   Kto je pôvodca odpadov ?  - pôvodcom odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká Kto je držiteľ odpadov ?  - držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická alebo právnická osoba u ktorej sa odpad nachádza Aké sú povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov ? - vypracovať program odpadového hospodárstva - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a     nežiadúcim únikom - nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene, označovať ich - zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému - zabezpečiť zneškodnenie odpadov v prípade, že ich využitie nie je možné - ak pôvodca - držiteľ odpadu nemôže odpad zhodnotiť sám, je povinný ponúknuť ho na zhodnotenie inému.    Nesplnenie tejto povinnosti je právnym deliktom s možnosťou uloženia pokuty zo strany  príslušného  orgánu štátnej správy
Výkup druhotných surovín
Zhodnoťte svoj odpad
Niekoľko slov o odpadoch   Kto je pôvodca odpadov ?  - pôvodcom odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká Kto je držiteľ odpadov ?  - držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická alebo právnická osoba u ktorej sa odpad nachádza Aké sú povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov ? - vypracovať program odpadového hospodárstva - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a     nežiadúcim únikom - nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene, označovať ich - zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému - zabezpečiť zneškodnenie odpadov v prípade, že ich využitie nie je možné - ak pôvodca - držiteľ odpadu nemôže odpad zhodnotiť sám, je povinný ponúknuť ho na zhodnotenie inému.    Nesplnenie tejto povinnosti je právnym deliktom s možnosťou uloženia pokuty zo strany  príslušného  orgánu štátnej správy
Komplexný servis v oblasti druhotných surovín pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny Žilina a.s.., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín. Výkup druhotných surovín